Inzage medisch dossier – Huisartsenpraktijk De Beuk – Boxmeer
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Beuk
Julie Postelsingel 70 5831 DL
Boxmeer

Inzage medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Ook heeft u het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

Na overlijden

Nabestaanden hebben per 1 januari 2020 een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt.
Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
(1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
(2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
(3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
(4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage

Ook wanneer u geen inzage zou kunnen krijgen omdat hiervoor niets vastgelegd kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in een dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en wij kunnen dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Wanneer u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de praktijk. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Als u de kopieën ophaalt moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts wanneer u hiervoor toestemming geeft. Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk, digitaal of per aangetekende post overgedragen. U kunt het dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.